Doordat geld een rol speelt bij veel aspecten van het leven is het ingrijpend om het beheer van de financiën uit handen te geven. Remmerswaal Bewindvoering snapt dat geld meer is dan een betaalmiddel en probeert op basis van respect, vertrouwen en realisme samen te werken met de onderbewindgestelde aan een financieel gezonde situatie, ongeacht het startpunt.

 • Persoonlijk contact
 • Jong & bevlogen
 • Goed bereikbaar
 • Boekhoudkundige- en fiscale kennis
 • Hulp bij schulden
 • Zorgen voor (financiële) stabiliteit
 • Creëren van overzicht
 • Minimaregelingen & toeslagen aanvragen

Beschermingsbewind

Beschermingsbewind is er voor mensen die zelf niet (meer) in staat zijn om hun eigen financiën te beheren. Een bewindvoerder beheert het geld en de goederen van diegene die hiertoe niet meer in staat zijn. Het aanvragen van (bijzondere) bijstand, toeslagen, het betalen van de vaste lasten en het leefgeld, het doen van de belastingaangiftes en indien mogelijk het oplossen van eventuele schulden zijn taken van een bewindvoerder.

Meer info

Schuldenbewind

Beschermingsbewind ingesteld wegens problematische schulden of verkwisting wordt ook wel schuldenbewind genoemd. Deze vorm van beschermingsbewind is er voor mensen met problematische schulden waar zij zelfstandig niet meer uit komen. Daarnaast kan verkwisting, het onverstandig omgaan met geld, een reden zijn om deze vorm van beschermingsbewind aan te vragen. Naast de reguliere taken richt de bewindvoerder zich in een schuldenbewind op het oplossen van de schulden (veelal in samenwerking met schuldhulpverlening).

Meer info

Budgetbeheer

Budgetbeheer is er voor mensen die (tijdelijk) niet in staat zijn om hun eigen financiën te beheren maar waarbij beschermingsbewind een te verstrekkende maatregel is. Daarnaast zijn er situaties denkbaar waarbij er een verplichting is opgelegd om een bewindvoerder of budgetbeheerder aan te stellen. Deze verplichting wordt veelal opgelegd vanuit schuldhulpverlening of indien iemand in aanmerking komst voor een C-woning. In dit geval kan Remmerswaal Bewindvoering u van dienst zijn. 

Meer info

Beschermingsbewind als oplossing voor:

Uzelf

Als het u zelf niet (meer) lukt om uw financiën te beheren, bijvoorbeeld door ziekte of schulden, is het mogelijk om zelf te verzoeken om beschermingsbewind in te stellen. Het accepteren dat het zelfstandig niet lukt om op een gedegen manier uw geldzaken te regelen is vaak erg lastig. Bij twijfel of vragen kunt u ten alle tijden vrijblijvend contact op nemen.

Familie

Financiële problemen bij uw naasten leggen veelal een behoorlijke druk op de rest van de familie. Soms neemt een familielid of mantelzorger de rol van bewindvoerder op zich. Echter, niet iedereen kan en wil deze grote verantwoordelijkheid dragen. Een professioneel beschermingsbewindvoerder kan in deze situatie een uitkomst bieden. U kunt als familielid verzoeken om beschermingsbewind voor uw kind, partner of ander familielid.

Cliënten

Of u nu werkt als persoonlijk begeleider in een zorginstelling, als maatschappelijk werker of werkt voor de gemeente, in uw werk kunt u te maken krijgen met mensen met schulden of die moeite hebben met het beheren van hun financiën. Aangezien zorg, begeleiding en financieel beheer altijd samenhangen is samenwerken en transparantie hierbij van groot belang.

Indien u vragen heeft over bewindvoering of u wilt een intakegesprek aanvragen voor een van uw cliënten, neemt u gerust contact met mij op.

Werknemers

Vanuit goed werkgeverschap én voor een productief team is aandacht voor de financiële situatie van uw medewerkers zeer belangrijk. De schuldenproblematiek in Nederland is groot en neemt alleen maar toe. De kans is zodoende aanzienlijk dat u werknemers in dienst heeft met schulden of die moeite hebben met hun financiën.

Diverse onderzoeken tonen aan dat werknemers met financiële problemen zich aanzienlijk vaker ziek melden en minder productief zijn. Gemiddeld kost een werknemer met schulden zo’n € 7.500,- per jaar.

Aangezien het signaleren en het bespreekbaar maken van schuldenproblematiek een eerste maar grote stap is binnen uw organisatie denk ik met mijn HR-achtergrond, graag met u mee.

Proces van onderbewindstelling

1

Bij beschermingsbewind verliest u een stuk zelfstandigheid. Vanzelfsprekend is dit (voor veel mensen) erg lastig. Het is dan ook zeer belangrijk dat u goed nadenkt of beschermingsbewind past bij uw situatie en daadwerkelijk een oplossing biedt. Daarnaast is het ook van belang dat u een bewindvoerder kiest die bij u past. Aangezien u en uw bewindvoerder veel samen moeten werken om het bewind tot een succes te maken is een goede verstandhouding of een ‘klik’ tijdens de eerste kennismaking van belang.

Voordat bewind wordt aangevraagd bij de rechtbank kunt u vrijblijvend een intakegesprek aanvragen. In dit kennismakingsgesprek leert u uw mogelijke bewindvoerder kennen en is er ruimte om vragen te stellen. Daarnaast wordt er in dit gesprek vooral gesproken over uw situatie, daar komt u tenslotte voor.

Als er na het intakegesprek wordt besloten dat beschermingsbewind de juiste oplossing biedt, dient er een aanvraag naar de rechtbank gestuurd te worden. Uw aanstaande bewindvoerder helpt u uiteraard met deze aanvraag.

2

Voorafgaand aan de beslissing van de kantonrechter moet er een verzoek worden opgestuurd naar de rechtbank. Dit verzoek kunt u zelf doen, maar ook bijvoorbeeld een familielid kan een verzoek tot onderbewindstelling voor u doen. Na het insturen van een verzoek tot onderbewindstelling krijgt u vanzelf een uitnodiging voor de instellingszitting. U moet dan samen met uw beoogde bewindvoerder naar de rechtbank toe.

Tijdens de zitting zal de kantonrechter u vragen waarom u vindt dat u uw financiële zaken niet (meer) zelf kunt regelen. Daarnaast kan de rechter vragen naar het ontstaan van eventuele schulden. Tot slot toetst de rechter altijd of voor u voldoende duidelijk is wat beschermingsbewind inhoudt. U kunt immers niet meer zelfstandig uw geld beheren.

Meestal duurt de zitting tussen de vijf en tien minuten en wijst de rechter het bewind toe. Hierbij wordt aangegeven dat het bewind pas start zodra u en uw bewindvoerder de beschikking (de schriftelijke uitspraak) hebben ontvangen.

3

Bij aanvang van het bewind start uw bewindvoerder met het melden van de onderbewindstelling bij alle financiële relaties die u heeft, van werkgever tot tandarts. Naast het melden van het bewind verzoekt de bewindvoerder de bedrijven om alle post en facturen voortaan naar de bewindvoerder te sturen. Dit kan enige tijd duren, maar hoe langer u onder bewind staat hoe minder post u zult ontvangen.

Naast het melden van het bewind moet er een rekening voor uw vaste lasten worden geopend (de beheerrekening) en moet er een rekening worden geregeld voor uw leefgeld. Soms wordt er gekozen om de bestaande rekeningen over te nemen als beheer- en leefgeldrekening. Voorafgaand aan het bewind zult u hierover al informatie van uw bewindvoerder krijgen zodat u op tijd weet wat er gaat gebeuren.

Als derde punt kijkt uw bewindvoerder bij de start van het bewind goed naar uw inkomsten en uitgaven. Indien er op sommige uitgaven kan worden bespaard zal de uw bewindvoerder hier actie op ondernemen. Ook worden er als u hiervoor in aanmerking komt minimaregelingen, bijzondere bijstand en toeslagen aangevraagd. Hierbij is het doel om zo snel mogelijk een passend budgetplan op te stellen. Immers, u moet maandelijks uitkomen met het geld dat u binnenkrijgt.

Als er sprake is van schulden of achterstanden wordt door uw bewindvoerder een plan gemaakt om deze schulden op te lossen. Als de hoogte van de schulden meevalt en er is voldoende ruimte in het budget kunnen de achterstanden soms met losse betalingsregelingen worden opgelost. Echter, het komt geregeld voor dat de schulden zo hoog zijn opgelopen dat schuldhulpverlening noodzakelijk is. Uw bewindvoerder helpt u bij het traject naar schuldhulpverlening toe. Welke zaken er van u worden verwacht is per situatie verschillend.

4

Enkele maanden na de start van het bewind ontstaat er steeds meer stabiliteit. Het budgetplan is opgesteld en betalingen lopen zoals gepland. Bij een beheersbare schuldenlast worden losse betalingsregelingen getroffen. Indien er sprake is van problematische schulden wordt er, als de situatie voldoende stabiel is, een aanvraag gedaan bij schuldhulpverlening om een traject te starten. Vanzelfsprekend is uw situatie en het ‘startpunt’ van het bewind bepalend voor het verloop en het beoogde resultaat van het bewind.

 

Veelgestelde vragen

Wat is het verschil tussen schuldhulpverlening en beschermingsbewind?

Schuldhulpverlening kan hulp bieden bij problematische schulden. Er is sprake van problematische schulden als deze schulden niet binnen een redelijke termijn (vaak 36 maanden) zijn op te lossen. Dit kan komen omdat de schulden erg hoog zijn en u daarnaast een minimaal inkomen ontvangt. Er blijft in deze situatie onvoldoende over om de schulden via betalingsregelingen te voldoen.

Het aanvragen van schuldhulpverlening, maar vooral het in kaart brengen van de schulden en het aanleveren van alle documenten, is vaak een enorme klus. Daarnaast moeten de inkomsten en uitgaven in balans zijn om te kunnen starten met schuldhulpverlening. Een bewindvoerder helpt en begeleidt u in het proces naar en tijdens het traject van schuldhulpverlening. Soms wordt beschermingsbewind als voorwaarde gesteld om te worden toegelaten in een schuldhulpverleningstraject.

Wanneer eindigt de onderbewindstelling?

Bewindvoering (geestelijke- en/of lichamelijke grondslag) wordt in beginsel voor onbepaalde tijd uitgesproken. Wel controleert de rechter elke vijf jaar of het bewind nog steeds noodzakelijk is. Indien u van oordeel bent dat u het bewind niet meer nodig heeft kunt u, bij voorkeur in samenspraak met uw bewindvoerder, een verzoek indienen bij de rechtbank om het bewind te laten opheffen.

Naar aanleiding van dit verzoek bepaalt de rechter of het bewind nog noodzakelijk en zinvol is. Hierbij vergelijkt de rechter de huidige situatie met de situatie bij aanvang van het bewind. Indien de rechter van oordeel is dat u uw financiële zaken weer zelf kunt behartigen wordt het bewind opgeheven.

Voor bewinden die zijn ingesteld op basis van problematische schulden en/of verkwisting geldt een termijn van vijf jaar. Na deze termijn eindigt de onderbewindstelling.

Wordt de bewindvoerder gecontroleerd en hoe werkt dit in de praktijk?

Bewindvoerders zijn verplicht om jaarlijks door een accountant te laten controleren of zij werken volgens de geldende richtlijnen. Het rapport wat door de accountant hierover wordt opgesteld wordt naar de rechtbank gestuurd ter beoordeling.

Daarnaast moeten bewindvoerders elk jaar voor elke cliënt een rapport opstellen, de zogenoemde Rekening en Verantwoording. In dit rapport maakt de bewindvoerder de inkomsten, de uitgaven en de eventuele schulden inzichtelijk voor de rechtbank. Indien er vragen zijn over de Rekening en Verantwoording vraagt de rechter de bewindvoerder om extra uitleg.

Tot slot kunt u, indien u dat wenst, meekijken met uw bewindvoerder via uw persoonlijke account. In dit account kunt u volgen welke betalingen er worden verricht, ziet u uw budgetplan en is, indien van toepassing, een lijst opgenomen met uw schulden.

Mag uw bewindvoerder beslissingen nemen over al uw bezittingen?

Uw bewindvoerder heeft voor sommige zaken toestemming nodig. Hierbij kan het gaan om bijvoorbeeld grote uitgaven (boven de €2.000,-), schenkingen of de verkoop van een auto of woning. In dergelijke situaties vraagt de bewindvoerder, indien dit mogelijk is, toestemming aan u. Indien u niet in staat bent om toestemming te geven richt de bewindvoerder zich tot de rechter. De rechter kan op basis van een schriftelijk verzoek een machtiging afgeven om de voorgestelde handeling uit te voeren.

Moet ik de kosten voor het bewind zelf betalen?

De kosten van het beschermingsbewind moeten in de basis door de cliënt zelf worden betaald. Uitgangspunt hierbij is dat bewindvoering alleen moet worden ingezet als dit echt noodzakelijk is.

Vanzelfsprekend zijn er veel mensen die de kosten voor het bewind niet zelf kunnen betalen. Voor deze mensen, bijvoorbeeld mensen met een bijstandsuitkering, kan er bijzondere bijstand worden aangevraagd voor de kosten van het bewind. Uw bewindvoerder regelt deze aanvraag bij de gemeente.

Wat is het verschil tussen beschermingsbewind en WSNP-bewind?

Bij problematische schulden zal er altijd eerst worden gekeken of de schulden middels een voor de schuldeisers vrijwillige (minnelijk) regeling kunnen worden opgelost. De schuldeisers krijgen in dit geval een voorstel gebaseerd op hetgeen u in een periode van drie jaar maximaal kunt aflossen. Indien een of meerdere schuldeisers niet akkoord gaan met het aanbod uit deze minnelijke regeling kan er een wettelijk traject worden gestart. In dit wettelijke traject, de WSNP (Wet Schuldsanering Natuurlijk Personen), worden de schuldeisers door de rechter gedwongen om mee te werken aan de schuldregeling.

Als u in de WSNP terecht komt wordt er een WSNP-bewindvoerder aangesteld. Deze bewindvoerder werkt voor de schuldeisers en zorgt ervoor dat u uzelf zoveel mogelijk inspant om geld te verdienen om de schulden (voor een zo groot mogelijk deel) af te lossen. Een beschermingsbewindvoerder behartigt uw belangen en zorgt bijvoorbeeld dat u voldoende geld overhoudt om van te leven.

Tarieven Beschermingsbewind (geestelijke- en/of lichamelijke grondslag) - 2024

 • BESCHERMINGSBEWIND - 1 PERSOON
 • Aanvangswerkzaamheden € 751,41
 • Maandelijkse kosten € 133,10
 • BESCHERMINGSBEWIND - 2 PERSONEN
 • Aanvangswerkzaamheden € 901,45
 • Maandelijkse kosten € 159,51

Beschermingsbewind (problematische schulden en/of verkwisting) - 2024

 • BESCHERMINGSBEWIND - 1 PERSOON
 • Aanvangswerkzaamheden € 751,41
 • Maandelijkse kosten € 172,12
 • BESCHERMINGSBEWIND - 2 PERSONEN
 • Aanvangswerkzaamheden € 901,45
 • Maandelijkse kosten € 206,50

Budgetbeheer - 2024

 • 1 PERSOON
 • Aanvangswerkzaamheden € 484,00
 • Maandelijkse kosten (zonder problematische schulden) € 117,37
 • Maandelijkse kosten incl. problematische schulden € 156,49
 • Extra werkzaamheden per uur € 93,90
 • 2 PERSONEN
 • Aanvangswerkzaamheden € 605,00
 • Maandelijkse kosten (zonder problematische schulden) € 143,98
 • Maandelijkse kosten incl. problematische schulden € 190,93
 • Extra werkzaamheden per uur € 93,90

Vrijblijvend een intakegesprek aanvragen

  Remmerswaal Bewindvoering

  “Als bewindvoerder vind ik het belangrijk om, indien mogelijk, samen met de cliënt te werken naar een financieel gezonde situatie. Persoonlijk contact, transparantie en goede bereikbaarheid zijn wat mij betreft zeer belangrijk voor een succesvol bewind.”