Beschermingsbewind

Er zijn verschillende oorzaken waardoor mensen niet in staat zijn om hun eigen financiën voldoende te beheren. Door bijvoorbeeld psychosociale problemen, verslaving, dementie of een verstandelijke beperking is het voor een aanzienlijke groep mensen té lastig om op een duurzame en verantwoorde manier hun eigen financiële zaken te regelen. Voor deze groep mensen kan een bewindvoerder het financiële beheer overnemen. Een beschermingsbewindvoerder neemt als wettelijk vertegenwoordiger het volledige beheer van de financiële situatie over. De bewindvoerder behandelt de post, verricht betalingen, lost (indien mogelijk) eventuele schulden af en leert u – als dat mogelijk is – om zelfstandig met geld om te gaan.

Aangezien geen mens gelijk is zullen ‘de focus’ en werkzaamheden die de bewindvoerder verricht in elk dossier verschillen. Echter, er zijn wel bepaalde taken die de bewindvoerder standaard uitvoert of waarvoor de bewindvoerder verantwoordelijk is. Onderstaande opsomming geeft een beeld van de taken die een bewindvoerder uitvoert.

 • Het openen/overnemen van bankrekeningen op naam van de cliënt(en);
 • het overnemen van de correspondentie met financiële relaties en het behandelen van de post;
 • het verrichten van betalingen volgens het opgestelde budgetplan;
 • reserveren voor periodieke uitgaven;
 • bij verzoeken voor extra leefgeld kijkt de bewindvoerder of dit mogelijk is;
 • het af- of oversluiten van verzekeringen;
 • het declareren van ziektekosten;
 • indien mogelijk het aanvragen van minimaregelingen en kwijtschelding voor gemeentelijke- en regionale belastingen;
 • aanvragen en controleren van toeslagen;
 • bijzondere bijstand voor de kosten van het bewind aanvragen;
 • het verzorgen van eenvoudige belastingaangiften (box 1);
 • jaarlijks verantwoording aan de rechtbank afleggen via de Rekening & Verantwoording.